Home / About XTU / Current Administrators
Secretary of the CPC Xiangtan University Committee Huang Yunqing
Deputy Secretary of the CPC Xiangtan University Committee Li Bochao Zhou Yichun
Secretary of XTU Discipline Inspection Commission Dong Kangming
President of Xiangtan University Li Bochao
Vice President of Xiangtan University Zheng Chijian Liu Jianping Liu Changqing Liao Yong’an
Chairman of Labor Union Zheng Chijian