中文版
Campus Map Colleges & Schools My Portal

Academic Council of XTU

1. The Seventh Academic Council of Xiangtan University
Chairman: Huang Yunqing
Vice-chairmen: Luo He'an, Gao Xieping, Wen Weiping
Members: (listed in the order of the number of strokes in their surnames)

Wang Xianyou  

Wang Xiangqing

Wang Jiping   

Wen Weiping

Fang Shimin   

Yin Fucheng   

Deng Guojun   

Long Zhilin

Long Zhilin

Long Zhaoyang 

Ji Chengming  

Xiang Fuyuan

Liu Feibin

Liu Changgeng

Liu Pingle

Liu Renren

Li Zheng

Li Yongchun

Li Youxin

Li Jianbo

Li Suqiong

Xiao Zhengzai

Xiao Yuelong

He Chun

Zhang Ping

Zhang Hanjun

Zhang Quanmin

Zhang Junfeng

Chen Daixiang

Lin Jianguo

Ouyang Jianquan

Ouyang Xiaoping

Luo Wenbo

Luo He’an

Ji Shuihe

Zhou Qi

Zhou Youhang

Hu Qiang

Zhong Jianxin

Hong Bo

Tao Nengguo

Huang Yunqing

Huang Mingru

Huang Xianzhong

Huang Huixian

Gong Zhimin

Yan Youbing

Liang Lizhi

Ge Fei

Shu Shi

Zeng Yicheng

Chu Erming

Pei Yong

Liao Yong’an

Tan Songting

Xiong Maoxiang

Li Qing

Yan Jiahua

Dai Youzhi

Ju Fang

A secretariat under the Seventh Academic Committee of Xiangtan University is set up in the Division of Development Planning and Discipline Construction. Division chief concurrently assumes the position of secretary-general.

2. The Thirteenth Academic Degree Evaluation Committee
Chairman: Huang Yunqing
Vice Chairman: Wang Jiping
Members: (listed in the order of the number of strokes in their surnames)

Wang Xiangqing
Wang Jiping
Wen Weiping
Deng Guojun
Long Zhilin
Liu Pingle
Liu Renren
Li Youxin
Li Jianbo
Xiao Zhengzai
Xiao Yuelong
Lin Jianguo
Ouyang Jianquan
Huang Yunqing
Yan Youbing
Zeng Yicheng
Chu Erming
Yan Jiahua
Dai Youzhi

An office under the Thirteenth Academic Degree Evaluation Committee is set up in the Graduate School. Dean of the graduate school concurrently assumes the position of office director.

3. The Fourth Learning and Teaching Council
Chairman: Liao Yong'an
Vice Chairmen: Fang Shimin, Luo Wenbo
Members (listed in the order of the number of strokes in their surnames)

Fang Shimin
Yin Fucheng
Long Zhaoyang
Xiang Fuyuan
Liu Feibing
Li Suqiong
He Chun
Zhang Hanjun
Zhang Quanmin
Zhang Junfeng
Chen Daixiang
Luo Wenbo
Zhou Qi
Zhou Youhang
Tao Nengguo
Huang Xianzhong
Liao Yong'an
Tan Songting
Xiong Maoxiang
Li Qing
Ju Fang
 
 
 

An office under the Fourth Learning and Teaching Council is set up in the Office of Academic Affairs. Division chief of the Office of Academic Affairs concurrently assumes the position of office director.

4. The Seventh Academic Evaluation and Development Committee
Chairman: Luo He'an
Vice Chairmen: Ji Shuihe, Pei Yong
Members (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

Wang Xianyou
Long Zukun
Ji Chengming
Liu Changgeng
Li Zheng
Li Yongchun
Zhang Ping
Ouyang Xiaoping
Luo He’an
Ji Shuihe
Hu Qiang
Zhong Jianxin
Hong Bo 
Huang Mingru
Huang Huixian
Gong Zhimin
Liang Lizhi
Gei Fei
Shu Shi
Pei Yong

An office under the Seventh Academic Evaluation and Development Committee is set up in the Division of Development Planning and Discipline Construction. Division chief concurrently assumes the position of secretary-general.

5. The First Academic Ethics Committee
Chairman: Wen Weiping
Vice Chairman: Li Zheng
Members: (listed in the order of the number of strokes in their surnames)

Wang Xianyou
Wen Weiping
Li Zheng 
Li Youxin
Zhong Jianxin
Huang Mingru
Gong Zhimin
Ge Fei
Shu Shi
 
 
 

An office under the First Academic Ethics Committee is set up in the Division of Development Planning and Discipline Construction. Division chief concurrently assumes the position of secretary-general.